Allmänna villkor - Köpevillkor


Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på webbplatsen CaterinGo.se reglerar din ("Kunden" eller "du/din") användning av CaterinGos ("CaterinGo" eller "vi/oss") tjänster ("Tjänsterna") samt köp som görs i Tjänsterna.
Genom att använda tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen av Användarvillkoren. Tjänsterna tillhandahålls av:
CaterinGo AB, org.nr 559114-0495,
Postadress: Sandfjärdsgatan 64, 120 56 ÅRSTA, Sverige, support@cateringo.se, 08-55106250
Kontakta vår support om du har frågor om Användarvillkoren. Vi rekommenderar att du läser Användarvillkoren noga. Skriv gärna ut en kopia för framtida bruk.

1. Allmänt om tjänsterna
CaterinGo tillhandahåller en handelsplats online där du som kund kan söka och beställa catering från olika cateringleverantörer ("CaterinG" eller "de"). CaterinGo förmedlar via plattformen beställningar till CaterinG. Det är CaterinG som utför och ansvarar för leveransen och dess innehåll. CaterinG har ansvar för matens säkerhet och kvalitet. Detta ansvar sträcker sig fram till att maten är levererad till kunden. Du som kund betalar för din beställning i tjänsten. CaterinGo förmedlar betalningen till CaterinG efter att leveransen är utförd.

2. Beställning
Din beställning skickas alltid först som en förfrågan till CaterinG. Varken du eller CaterinG är i detta läge bundna till någonting. Du kan lätt Avbryta eller ändra ordern på ditt konto. När CaterinG får din förfrågan kan de bekräfta, avbryta (neka) eller ändra ordern. För att kunna göra en beställning behöver du ha ett konto hos CaterinGo. Det är kostnadsfritt för dig som kund att ha ett konto hos oss. Varje CaterinG anger när de senast behöver en klar beställning för att kunna leverera på önskad dag och tid, en 'sista beställningsdag/tid'. Kunden har fram till 'sista beställningsdag/tid' på sig att betala.

  • Bekräftar CaterinG ordern så är de bundna till detta erbjudande fram till 'sista beställningsdag/tid'.
  • Ändrar CaterinG ordern så ska grunden till det vara önskemål eller information från dig som motsvarar och motiverar ändringen. CaterinG är bunden till det erbjudande du då får fram till 'sista beställningsdag/tid'.
  • Avbryter de ordern betyder det att de av någon anledning inte har möjlighet att utföra leveransen enligt din förfrågan. CaterinG har rätt att utan förbehåll tacka nej till förfrågningar.
    När du får en Bekräftad eller Ändrad order från CaterinG så ser du i ordern hur lång tid du har på dig att betala (avgörs av 'sista beställningsdag/tid').
Först när du betalar ordern är du bunden till den. Efter 'sista beställningsdag/tid' sker ingen återbetalning. Hur lång tid du har på dig att betala beror på:
1. Hur långt till leveransdagen det är.
2. Hur långt innan leveransdagen CaterinG uppgett att de senast behöver en klar beställning ('sista beställningsdag/tid').
VIKTIGT! Du måste betala ordern innan 'sista beställningsdag/tid' för att få en leverans. Betalar du inte inom tiden kommer ordern inte att levereras.
3. Ditt åtagande som kund
Genom att godkänna Användarvillkoren intygar Du att Du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att godkänna dessa Användarvillkor. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Användarvillkoren vid användning av Tjänsterna. Du ansvarar själv för att de uppgifter Du lämnar vid registrering och beställning är korrekta och tillhör dig. Varken CaterinGo eller CaterinG ansvarar för utebliven leverans som beror på otillräcklig eller felaktig information från kunden. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras säkert och inte sprids vidare.
4. Priser och Betalning
Priserna sätts utav respektive CaterinG och presenteras i tjänsten. I varukorgen och ordern visas priset för produkten, eventuell leverans och retur samt momsen är specificerad. CaterinG äger rätt att justera priset i ordern, innan de bekräftar den, om kunden lämnat information eller önskemål som motiverar detta. Kunden har inga skyldighet att acceptera det nya priset utan kan avbryta köpet. Går du som kund vidare och betalar efter att det nya priset presenterats betyder det att du accepterar det nya priset. Betalning av beställningen sker alltid i tjänsten hos CaterinGo. Ingen betalning sker vid leveransen. Vi använder Mondido Payments AB (Org. nr 556960¬7129) för säkra kortbetalningar. Vi accepterar Visa och MasterCard. Cateringo och CaterinG kommer aldrig i kontakt med dina kortuppgifter, all information skickas krypterad till din bank. Mondido är PCI DSS Level 1 och använder HTTPS/TLS vilket är industribankstandard för säkra e-handelstransaktioner.

5. Leverans
Leverans sker om inget annat avtalats till ytterdörr eller till närmast tillgängliga plats (med reservation för låsta bommar och dylikt). Kunden är skyldig att själv eller med ombud ta emot leveransen vid avtalad tid och att kontrollera leveransen vid mottagandet. Vid mottagande av leveransen övergår ansvaret för matens säkerhet från CaterinG till kunden om inget annat avtalats.

6. Ångerrätt
Försäljningen av catering omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida. Kunden kan enkelt avbryta en order på sitt konto och är inte bunden till något förrän betalningen sker. Då betalning skett och ’sista beställningsdatum/tid’ passerat kan du inte ångra köpet. Skulle du ångra ditt köp efter att du betalt och det fortfarande är tid kvar till 'sista beställningsdag/tid' för CaterinG ber vi dig omgående kontakta CaterinGo på support@cateringo.se så ska vi göra vad vi kan för att avbryta beställningen.

7. Reklamation
Reklamation av leverans ska göras till den CaterinG som utfört beställningen. Reklamation till berörd CaterinG ska ske inom 3 arbetsdagar från utförd leverans. Du som kund har alltid möjlighet och uppmuntras till att lämna betyg och kommentarer gällande den utförda beställningen till CaterinGo. Kontakta gärna oss på CaterinGo och informera om vad som hänt eller för hjälp i kommunikationen med CaterinG. CaterinGo förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

8. Personuppgifter/Datalagen
CaterinGo AB värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är CaterinGos avsikt att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. CaterinGo AB, 559114-0495, Sandfjärdsgatan 64, 120 56 ÅRSTA, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till CaterinGo AB. Genom godkännande av dessa Användarvillkor samtycker du som kund till CaterinGo AB behandling av personuppgifter enligt denna punkt. De uppgifter som registreras är uppgifter som har betydelse för din beställning och för CaterinGos och CaterinGos samarbetspartners möjligheter att tillhandahålla tjänsterna. Personuppgifter överförs till våra samarbetspartners, såsom CaterinG och Mondido AB, i syfte att administrera och utföra din beställning. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation samt för statistikändamål. Vi skickar information till dig via e-post gällande ordrar samt sparsamt gällande nyheter och erbjudanden. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du som kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Anser du att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt så kontaktar du oss enklast på support@cateringo.se. Önskar du få besked om vilka personuppgifter som behandlas så måste du ansöka om detta skriftligt till CaterinGo AB, Sandfjärdsgatan 64, 120 56 Årsta. Det är viktigt att din ansökan är undertecknad av dig. Den kan därför inte skickas med e-post. Personuppgifter kommer inte att lämnas eller säljas till en tredje part utöver de parter som är berörda av din order och/eller för att utföra din beställning. Dina personuppgifter lagras säkert hos oss. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som hanterar dessa frågor. Bra att veta om du vill kontakta dem är att de ställer krav på att lämnad information är kortfattad, lättbegriplig och utformad med ett tydligt och enkelt språk.

9. Avsluta ditt konto
Önskar du avsluta ditt konto hos CaterinGo skickar du enklast ett mail till support@cateringo.se. CaterinGo förbehåller sig rätten av avsluta konton för kunder som bryter mot dessa Användarvillkor.

10. Ändringar i Användarvillkoren

CaterinGo förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Användarvillkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Användarvillkor (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen),

11. Ansvarsbegränsning
CaterinGo friskriver sig ifrån följande i den mån det ej strider mot någon lag. CaterinGo har som riktmärke att tjänsten ska vara tillgänglig 99,5% av tiden men friskriver sig från ansvaret gällande faktorer utanför CaterinGos kontroll såsom driftsstörningar. Det åligger kunden att själv hålla reda på ’sista beställningsdatum/tid’. CaterinGo friskriver sig från ansvar för avbruten order på grund av att betalning inte inkommit innan ’sista beställningsdatum/tid’. CaterinGo ansvarar inte för beställningarnas kvalitet och egenskaper samt friskriver sig från allt ansvar för fel eller skadebringande egenskaper i matrelaterade produkter.

12. Övrigt
Du som Kund har inte rätt att använda CaterinGos varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten. CaterinGo förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Användarvillkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt. Du är skyldig att ersätta CaterinGo för all direkt och indirekt skada som Du åsamkat CaterinGo i anledning av brott mot Användarvillkoren. CaterinGo AB ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av Information som skickas till CaterinGo av dig eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte CaterinGo för brottsliga gärningar som begås med användning av CaterinGos tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. CaterinGo AB samt berörd CaterinG är förbehållna rätten att ställa in eller avboka en leverans vid force majeure-¬liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för CaterinGo samt CaterinG, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. Det åligger CaterinG att så snart som möjligt meddela Kunden om en leverans kan komma att bli sen alternativt om leveransen riskerar att utebli helt. Detta gäller dock inte om CaterinGo eller CaterinG orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

13. Tvistelösning
Om tvist föreligger mellan CaterinGo AB och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.

Stockholm den 18 juli 2017